Ðầu Trâu tang tru?ng 19-12-6 +TE
Special features
 THÀNH PHẦN:- Ð?M (N): 19%- LÂN (P2O5): 12%- KALI (K2O): 6%- Luu Hu?nh (S): 8%30ppm Fe; 45ppm Cu; 190ppm Zn; 140ppm B; 105ppm MnCÔNG DỤNG:- Giúp cây ra r? kh?e, d? nhánh m?nh- Giúp cây tang tru?ng và phát tri?n nhanh- Tang kh?
Call
Quantities:    Order
Status: In stock.

0229 3762 868

 

THÀNH PHẦN:

- Ð?M (N): 19%

- LÂN (P2O5): 12%

- KALI (K2O): 6%

- Luu Hu?nh (S): 8%

30ppm Fe; 45ppm Cu; 190ppm Zn; 140ppm B; 105ppm Mn

CÔNG DỤNG:

- Giúp cây ra r? kh?e, d? nhánh m?nh

- Giúp cây tang tru?ng và phát tri?n nhanh

- Tang kh? nang ch?ng h?n, ch?ng rét

- Tang nang su?t, ch?t lu?ng và l?i nhu?n cho nông dân

CÁCH DÙNG:

 

Cây tr?ng

Lu?ng bón

Th?i k? bón

Lúa

250-400 kg/ha

Thúc cây con và d? nhánh

B?p

200-300 kg/ha

Bón lót và thúc cây con

Cà phê, cao su…
Ki?n thi?t co b?n

50-150 kg/ha/l?n

Bón 4-6 l?n/nam

Cà phê kinh doanh

500-700 kg/ha

Bón vào d?u mùa mua

H? tiêu kinh doanh

0,3-0,5 kg/n?c/l?n

Bón sau thu ho?ch và trái dang l?n nhanh

Cao su kinh doanh

250-300 kg/ha

Ð?u mùa mua

Rau các lo?i

150-200 kg/ha/l?n

Bón lót khi tr?ng ho?c thúc cây con

Cây an qu?

 

 

  - Ki?n thi?t co b?n

2-4 kg/cây/nam

Chia ra bón 4-6 l?n/nam

  - Kinh doanh

1-2 kg/cây/l?n

Bón sau thu ho?ch

Cây tr?ng khác

100-200 kg/ha/l?n

Bón thúc cây con và khi cây tang tru?ng nhanh

Chú ý:

- Ch? dùng d? bón cho cây, r?a tay s?ch sau khi s? DỤNG. Ð? xa t?y tay tr? em.

- B?o qu?n noi khô thoáng, c?t kín bao sau khi s? DỤNG

Logo HVNCLC logo1vnr500 LogoSVDV2004 ISO UNESCO

About Us

JSC Binh Dien Fertilizer is a state enterprise, manufacturers market share in Vietnam of NPK fertilizer. Especially in the Southern region, the staple food basket of the country, the company has topped the production and sales of NPK

Contact info

Binh Dien - Ninh Binh., JSC
 Khanh Phu Industrial Zone, Khanh Phu Commune, Yen Khanh, Ninh Binh Province
0303 899903 0303 899902
www.binhdienninhbinh.com 

Connect to us

Copyright © 2015 Binh Dien - Ninh Binh JSC. All Rights Reserved.